Kontakty

Kontakty

DETECTAIR s.r.o.
Trojičné námestie 5-9
821 06 Bratislava

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

 

PROSTRIEDOK NA UMÝVANIE RIADU 1 L

Vysoko koncentrovaný prípravok na umývanie riadu

4,20 € 9,90 €

Popis produktu

ysoko koncentrovaný prípravok na umývanie riadu

MPT DISH CLEANER je vysoko koncentrovaný prípravok na umývanie riadu so sviežou vôňou limetky. Obsahuje glycerín a d-panthenol na ochranu pokožky pred vysušením. Pohlcuje nepríjemný zápach kuchyne. Riad zostáva perfektne čistý a žiarivo lesklý.

Návod na použitie 

Na umývanie riadu nalejte jednu až dve polievkové lyžice na 5 litrov vody (cca 8-16 m) podľa sily znečistenia, alebo naneste priamo na umývciu hubku.


Pozor

Pozor. Obsahuje: Sodná soľ ethoxysulfátu mastného alkoholu (Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts), Sodium-dodecyl-benzensulfonát. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P280 Noste ochranné okuliare. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
Výrobca: Polympt

Polympt